II Licytacja nieruchomości: Dom o powierzchni 177m kw, Dąbrowa ul. Rolna 28

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski, na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 r. o godz. 11:15, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, w sali nr 1.06,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości

stanowiącej
– ogrodzoną działkę nr 312/3 o powierzchni 749 m kw, zagospodarowaną trawą i drzewami oraz krzewami ozdobnymi, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 177,00 m kw. oraz drewutnią o konstrukcji drewnianej na utwardzeniu z kostki betonowej o powierzchni 6,11 m kw. Ogród wyposażony został w instalację nawadniającą sterowaną elektrycznie. Dojście i dojazdy do budynku zostały utwardzone. Teren działki został uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, wod.-kan., c.o. – piec gazowy, dwufunkcyjny, telefoniczną, gazową, alarmową. Licytowana nieruchomość położona jest pod adresem: 62-069 Dąbrowa, ul. Rolna 28, a Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze PO1P/00234328/8.

Suma oszacowania wynosi 699 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 466 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 990,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 17 16001462 1828 5853 4000 0003
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem, wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego Michała Rojewskiego znajdującej się przy ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu lub w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1377/18/5).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Michał Rojewski

 

DSCN9107 DSCN9072 DSCN9074 DSCN9075 DSCN9076 — kopia DSCN9078 DSCN9079 DSCN9080 DSCN9081 DSCN9083 — kopia DSCN9084 DSCN9087 — kopia DSCN9088 DSCN9089 DSCN9090 — kopia DSCN9092

Cena wywołania: 466600 zł
Data licytacji: 2019-06-07