I Licytacja nieruchomości: Dom położony w Dąbrowa ul. Rolna 28

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski, na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 r. o godz. 09:30, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, w sali nr 1.06,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej
– ogrodzoną działkę nr 312/3 o powierzchni 749 m kw, zagospodarowaną trawą i drzewami oraz krzewami ozdobnymi, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 177,00 m kw. oraz drewutnią o konstrukcji drewnianej na utwardzeniu z kostki betonowej o powierzchni 6,11 m kw. Ogród wyposażony został w instalację nawadniającą sterowaną elektrycznie. Dojście i dojazdy do budynku zostały utwardzone. Teren działki został uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, wod.-kan., c.o. – piec gazowy, dwufunkcyjny, telefoniczną, gazową, alarmową. Licytowana nieruchomość położona jest pod adresem: 62-069 Dąbrowa, ul. Rolna 28, a Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze PO1P/00234328/8. 

Suma oszacowania wynosi 699 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 524 925,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 990,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem, wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego Michała Rojewskiego znajdującej się przy ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu lub w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1377/18/5).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Michał Rojewski

DSCN9072 DSCN9073 DSCN9076 — kopia DSCN9081 — kopia DSCN9083 — kopia DSCN9084 — kopia DSCN9087 — kopia DSCN9089 — kopia DSCN9090 — kopia DSCN9106 — kopia DSCN9107 — kopia

Cena wywołania: 524925 zł
Data licytacji: 2019-04-05