I Licytacja nieruchomości: Lokal mieszkalny 33,5 m2 położony w Dąbrówce ul. Koronna 3A/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26, w sali nr 1.08,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: Roman Soroko
Przedmiot przetargu stanowi:
Lokal mieszkalny nr 5, stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,50 m2, zlokalizowany na poddaszu budynku wielorodzinnego, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki z WC,
położony: w Dąbrówce, gmina Dopiewo, przy ul. Koronnej 3A/5, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 231877 [NKW: PO1P/00231877/0].
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 335/20018 cz.
w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1P/00220059/0.

Suma oszacowania wynosi 160 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Zgodnie z przepisem art.976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 135/12/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Michał Rojewski
DSCN6469 DSCN6487 DSCN6497 DSCN6501 DSCN6505 DSCN6451

Cena wywołania: 120600 zł
Data licytacji: 2018-12-13