I Licytacja nieruchomości: udział 1/2 działki o powierzchni 4676 m2, Poznań ul. Kościelna 56

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 10136 kpc w zw. z art. 867 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się przy
ul. Limanowskiego 29/3, 60-744 Poznań, odbędzie się:

pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości stanowiącej:

niezabudowane działki nr: 151/2 (pow. 1062 m2), 152/5 (pow. 2338 m2), 152/6 (pow. 1276 m2)
o łącznej powierzchni 4 676 m2, położone przy ul. Kościelnej 56 w Poznaniu. Działki tworzą razem funkcjonalną całość, ogrodzoną częściowo płotem z elementów prefabrykowanych, częściowo
z elementów stalowych oraz z siatki ogrodzeniowej na stalowych słupkach. Stan zagospodarowania działek jest określany jako przeciętny. Ich teren częściowo pokryty jest roślinnością ruderalną
i porośnięty drzewami, częściowo zaś utwardzony płytami betonowymi, jako obszar przygotowany pod parking dla samochodów osobowych, ogrodzony płotem z elementów prefabrykowanych. Uzbrojenie terenu stanowi: sieć elektryczna (w zasięgu), sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa
(w zasięgu) oraz sieć gazowa (w zasięgu). Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowi nasyp kolejowy, salon samochodowy oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Na dzień sporządzenia niniejszego protokołu nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą o numerze PO1P/00011299/6.

Suma oszacowania wynosi 1 539 350,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, 0/100), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 154 512,50 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście złotych, 50/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 153 935,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych, 0/00), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego (ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu) w godzinach od 08:00 – 15:00, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na rachunek bankowy należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 17 16001462 1828 5853 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić jedna piąta ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 8672 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego (adres: ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

P1140389

Data licytacji: 2021-02-23