I Licytacja nieruchomości: udział 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Poznaniu ul. Pilicka 15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KM 2235/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018 r., o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26, w sali nr 1.06,

odbędzie się pierwsza licytacja
1/2 niewydzielonej części nieruchomości

stanowiącej:
– ogrodzoną działkę nr 57 o powierzchni 480 m.kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, trój-kondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 263,79 m.kw. oraz parterowym budynkiem pełniącym funkcję budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42 m.kw., uzbrojoną w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, telefoniczną, kanalizacyjną,
należącą do dłużnika: Małgorzata Kaczmarek
położoną: 60-401 Poznań, ul.Pilicka 15,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34764 [NKW: PO1P/00034764/4]

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 368 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 276 262,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 835,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego, ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu w godzinach od 08:00 – 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 185/18/2 lub w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Michał Rojewski

P1070929 P1070928 P1070918 P1070919 P1070898 P1070917 P1070847 P1070838 P1070827 P1070959

Cena wywołania: 276262,50 zł
Data licytacji: 2018-12-07