II Licytacja nieruchomości: Dom o powierzchni 229,94 mkw, Skórzewo ul. Ogrodowa 9

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski, na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem: Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, w sali nr 1.06,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości

stanowiącej:
– działki nr 140/8 (o pow. 711 m kw) i 140/9 (o pow. 706 m kw), tworzące funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 1 417 m kw, zabudowanej w części frontowej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o pow. użytk. 229,94 m kw (budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem; budowa nie została zakończona, zaawansowanie inwestycji na poziomie 87%) oraz budynek gospodarczy wolnostojący o pow. użytk. 169,80 m kw (budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, częściowo z wydzieloną antresolą; budowa nie została zakończona, zaawansowanie inwestycji na poziomie 70 %). Nieruchomość jest w całości ogrodzona, a jej część niezabudowana została w całości zagospodarowana. Dojście do budynku oraz podjazd dla samochodu zostały utwardzone kostką brukową. W tylnej części znajduje się pielęgnowany trawnik, liczne nasadzenia ozdobnych drzewek i krzewów oraz nietrwale związany z gruntem boks dla psa. Uzbrojenie terenu stanowią następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.
Licytowana nieruchomości położona jest przy ul. Ogrodowej 9 w Skórzewie, a Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00113220/7.

Suma oszacowania wynosi 886 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 591 200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 680,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego, ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu w godzinach od 08:00 – 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 7952/12/4 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego, ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Michał Rojewski

DSCN7249 DSCN7143 DSCN7156 DSCN7166 DSCN7168 DSCN7169 DSCN7172 DSCN7173 DSCN7174 DSCN7186 DSCN7194 DSCN7195 DSCN7197 DSCN7245

Cena wywołania: 591200 zł
Data licytacji: 2019-05-07