II Licytacja nieruchomości: Dom o powierzchni 354,95 mkw, Poznań ul. Zakopiańska 231/233

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 19-09-2019 r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w sali nr 1.06, odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
działkę nr 50 o powierzchni 1495 m2, położoną przy ul. Zakopiańskiej 231/233 w Poznaniu, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 354,95 m2. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne – parter oraz piętro, do których prowadzą dwa osobne wejścia i mogą stanowić oddzielne mieszkania; budynek jest całkowicie podpiwniczony; nieruchomość w całości ogrodzona, porośnięta pojedynczymi krzewamii drzewami ozdobnymi, dojście do budynku utwardzone kostką brukową, wylewka betonową; uzbrojenie terenu stanowią sieci: energetyczna, wodna, gazowa, telefoniczna, kanalizacyjna; nieruchomość położona w pierwszej linii zabudowy ulicy Zakopiańskiej; dojazd korzystny, w bliskim zasięgu znajduje się przystanek autobusowy; najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, w odległości ok. 100 m przebiega linia kolejowa; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ” Podolany Zachód A”, uchwalonym uchwałą nr XIX/136/IV/2003 z dnia 3 czerwca 2003r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5M ( tereny budownictwa mieszkaniowego).

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą o numerze PO1P/00022225/7.

Nieruchomość stanowi własność Roberta Ireneusza Nowaka.

Suma oszacowania wynosi 891 300,00 zł zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych, 0/100), zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi
594 200,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych, 0/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 130,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych, 0/00), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego, Kancelaria nr XVI (ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu) w godzinach od 08:00 – 15:00, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na rachunek bankowy należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 17 16001462 1828 5853 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu, bądź udzielone przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego (adres: ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu) oraz Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt:
II Co 2694/13/1).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomoci lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną ogłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Michał Rojewski

1 2 3 4 5 6

Cena wywołania: 594200 zł
Data licytacji: 2019-09-19