II Licytacja nieruchomości: Niezabudowana działka w Chybach o powierzchni 2501 m2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 8794 § 3 w zw. z art. 867 kpc oraz art. 10136 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2023 o godzinie 10:00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się

druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działkę nr 22/39, położonej w Chybach, rej. ul. Bukowej o powierzchni 2501 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą
o nr PO1P/00240809/9. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Koniecko oraz Krzysztofa Koniecko na prawach ustawowej wspólności majątkowej i podlega egzekucji w trybie uproszczonej egzekucji
z nieruchomości. Nieruchomość w przeważającej części przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 4MN), natomiast w części południowej o powierzchni około 30,00 m2 przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych (symbol 21KDW).

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej. Przetarg trwa 7 dni i zakończy się w dniu
22-02-2023 r. o godzinie 10:00.

Suma oszacowania wynosi 1 190 640,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych, 00/100) – w tym 222 640,00 zł VAT (23%), zaś cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej, tj. 595 320,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych, 00/100) – w tym 111 320,00 zł VAT (23%).

Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
119 064,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 00/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi gotówką w Kancelarii Komorniczej lub na rachunek bankowy Kancelarii Komorniczej numer:
BNP Paribas Bank Polska SA:
17 16001462 1828 5853 4000 0003
Komornik potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się
ją niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej
ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej
w cenie wywołania (art. 867 ze zn. 1 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych
do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość
i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć
do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 879 ze zn. 9 w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem
z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.
8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w siedzibie Kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (art. 879 ze zn. 4 § 4 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika (art. 879 ze zn. 6 § 1 kpc w zw.
z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów
o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia komornik sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W zakresie sposobu przeprowadzenia licytacji,
Komornik odsyła do szczegółowych warunków dotyczących sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz. U. z 2021 r., poz. 2005).

 

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

*Pouczenie:
Art. 8794 § 4 kpc: W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
Art. 8795 kpc:  Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.
Art. 8796 § 1 kpc: Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
Art. 8799 kpc:  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania (art. 767 kpc).