II Licytacja nieruchomości: udział 1/4 w działce o powierzchni 10.038 mkw

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika pod adresem: Poznań, ul. Limanowskiego 29/3,

odbędzie się druga licytacja
udziału wynoszącego 1/4 część nieruchomości

stanowiącej
– działkę nr 1049 o pow. 10 038 m kw w przeważającej części nieogrodzoną, o płaskim ukształtowaniu terenu, zabudowaną destruktami dwóch budynków: nieukończonego, mieszkalnego jednorodzinnego, piętrowego domu o pow. użytk. 254,60 m kw oraz parterowego budynku gospodarczego o pow. użytk. 89,19 m kw, które od dłuższego czasu nie są użytkowane i zostały zdewastowane. Licytowana działka porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz pojedynczymi drzewkami i krzewami, a wszerz południowej jej części przebiegają dwie napowietrzne linie średniego napięcia. W centralnej części znajduje się betonowy zbiornik. Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa – na działce, energia elektryczna – na działce, studnia głębinowa oraz zbiornik bezodpływowy. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a dojazd do niej zapewnia droga nieutwardzona – ul. Zbożowa, która po ok. 220 m łączy się z ul. Fabianowską. W zasięgu mieszczą się liczne punkty handlowo-usługowe, a także przystanki autobusowej komunikacji podmiejskiej Poznania. W odległości ok. 1,5 km przebiega autostrada A-2 z węzłem komunikacyjnym w okolicach miejscowości Komorniki.
Nieruchomość, będąca przedmiotem licytacji położona jest przy ul. Rzemieślniczej w Plewiskach: (62-064). Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. VI Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW 27288 [NKW: PO2P/00027288/8]

Suma oszacowania wynosi 225 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa połowę (1/2) sumy oszacowania i wynosi 112 650,00 zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 22 530,00zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871kpc).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 60-744 Poznań ul. Limanowskiego 29/3, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Michał Rojewski

DSC_0133 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081

Cena wywołania: 112650 zł
Data licytacji: 2019-04-10