I Licytacja nieruchomości, Centrum handlowe ul. Głogowska 425 Poznań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2020 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Kamiennogórskiej 26,
60-179 Poznań, w sali o numerze 2.04, odbędzie się:

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiących:
– działkę nr 6/26, położoną przy ul. Opłotki w Poznaniu dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00187516/8,
– działkę nr 6/27, położoną w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 425 dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00099794/6
o łącznej powierzchni 1.0364 ha, stanowiące funkcjonalną całość i zabudowanych budynkiem
o charakterze handlowo-wystawienniczym o powierzchni użytkowej 5.339,20 m2. Nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy usługowej.

Nieruchomości stanowią własność Inwestra Sp. z o. o.

Suma oszacowania wynosi 14 540 400,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta złotych, 0/100), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania
i wynosi 10 905 300,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięć tysięcy trzysta złotych, 0/100).

Licytant przystępujący do przetargu, zgodnie z treścią art. 962 kpc powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 454 040,00 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych, 0/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego (ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu) w godzinach od 09:00 – 15:00, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na rachunek bankowy należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na rachunek kancelarii BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 17 16001462 1828 5853 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu (ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

Pouczenie
Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-Cov-2. Osoba objęta kwarantanną lub izolacją domową jest zobowiązana do poinformowania telefonicznie Sądu o takiej sytuacji. Usprawiedliwienie nieobecności osoby wezwanej następuje na podstawie decyzji organu sanitarnego, która należy przesłać do Sądu drogą elektroniczną przed terminem roprawy bądź posiedzenia jawnego. Ponadto Sąd poucza, iż na rozprawe należy się zgłaszać z pisemnym wezwaniem bądź zawiadomieniem celem okazania przy wejściu do Sądu pracownikowi ochrony nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną. Każda osoba stawiająca się w Sądzie ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży, maseczki, przyłbicy. Zaleca się także posiadanie rękawiczek jednorazowych.

 

P1090763 P1090376 P1090381 P1090418 P1090434 P1090437 P1090476

Cena wywołania: 10905300 zł
Data licytacji: 2020-10-23