II Licytacja nieruchomości, dom o powierzchni 279 m2, Poznań ul. Podbipięty 47

OBWIESZCZENIE O TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2022 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Kamiennogórskiej 26,
60-179 Poznań, w sali o numerze 1.06 odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę o numerze 43/26 o powierzchni 279,00 m2, położonej w Poznaniu przy
ul. Longinusa Podbipięty 47, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00060431/2, stanowiącej własność Piotra Nowaka. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 200,32 m2.

Suma oszacowania wynosi 679 680,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych, 0/100), zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania
i wynosi 453 120,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych, 0/100).

Licytant przystępujący do przetargu, zgodnie z treścią art. 962 kpc powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 968,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 0/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce bądź na rachunek bankowy komornika BNP Paribas Bank Polska SA 17 16001462 1828 5853 4000 0003. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy rękojmia musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia
w gotówce winna zostać wpłacona w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego, Kancelaria Komornicza
nr XVI w Poznaniu (adres: ul. Limanowskiego 29/3w Poznaniu) najpóźniej w dniu 9-11-2022 r.
do godz. 15:00. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu (ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań), powołując się na sygn. akt II Co 4788/19/1).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

Operat – Poznań, ul. Podbipięty_47

Cena wywołania: 453120 zł
Data licytacji: 2022-02-10