I Licytacja nieruchomości, dom o powierzchni 346,91 m2, Poznań ul. Tatrzańska 14

OBWIESZCZENIE O TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Kamiennogórskiej 26,
60-179 Poznań, w sali o numerze 27A, odbędzie się:

pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działki o numerach 21/2, 21/3, 21/4 o łącznej powierzchni 1123,00 m2, położone w Poznaniu przy
ul. Tatrzańskiej 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00006620/8.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 346,91 m2.

Suma oszacowania wynosi 977 500,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych, 0/100), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
733 125,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych, 0/100).

Licytant przystępujący do przetargu, zgodnie z treścią art. 962 kpc powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 750,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 0/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce bądź na rachunek bankowy komornika BNP Paribas Bank Polska SA 17 16001462 1828 5853 4000 0003. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy rękojmia musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia
w gotówce winna zostać wpłacona w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego, Kancelaria Komornicza nr XVI
w Poznaniu (adres: ul. Limanowskiego 29/3w Poznaniu) najpóźniej w dniu 14-07-2022 r.
do godz. 15:00. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu (ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań), powołując się na sygn. akt II Co 2787/18/5).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

P1230826 P1230867 P1230870 P1230873 P1230675 P1230653 P1230657 P1230668 P1230706 P1230694 P1230698 P1230701

 

Cena wywołania: 733125 zł
Data licytacji: 2022-07-15