I Licytacja nieruchomości: działka niezabudowana położona w Chybach ul. Bukowa

OBWIESZCZENIE O PIERSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 8794 § 3 w zw. z art. 867 kpc oraz art. 10136 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 2-11-2022 o godzinie 10:00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej działkę nr 22/35, położonej w Chybach, rej. ul. Bukowej o powierzchni 2633 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą
o nr PO1P/00240805/1. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Koniecko oraz Krzysztofa Koniecko na prawach ustawowej wspólności majątkowej i podlega egzekucji w trybie uproszczonej egzekucji
z nieruchomości. Nieruchomość w przeważającej części przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 4MN), natomiast w części południowej o powierzchni około 80,00 m2 przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych (symbol 21KDW).

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej. Przetarg trwa 7 dni i zakończy się w dniu
9-11-2022 r. o godzinie 10:00.

Suma oszacowania wynosi 1 453 122,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dwa złote, 00/100) – w tym 271 722,00 zł VAT (23%), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte wartości oszacowania i wynosi 1 089 841,50 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych, 50/100) – w tym 203 791,50 zł VAT (23%).

Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
145 312,20 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych, 20/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi gotówką w Kancelarii Komorniczej lub na rachunek bankowy Kancelarii Komorniczej numer:
BNP Paribas Bank Polska SA:
17 16001462 1828 5853 4000 0003
Komornik potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się
ją niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej
ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej
w cenie wywołania (art. 867 ze zn. 1 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych
do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość
i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć
do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 879 ze zn. 9 w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem
z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.
8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (art. 879 ze zn. 4 § 4 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika (art. 879 ze zn. 6 § 1 kpc w zw.
z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc).
Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów
o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia komornik sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W zakresie sposobu przeprowadzenia licytacji,

Komornik odsyła do szczegółowych warunków dotyczących sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz. U. z 2021 r., poz. 2005).

74-P169086268-P1690856 70-P1690858