I Licytacja nieruchomości: działka o pow. 638 m kw, zabudowana. Konarzewo ul. Kościelna 33 A

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski, Kancelaria Komornicza nr XVI w Poznaniu, Kancelaria Komornicza nr XVI w Poznaniu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2021 roku o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań w sali nr 27A, odbędzie się

I licytacja nieruchomości położonej w Konarzewie przy ul. Kościelnej 33A

stanowiącej – działkę gruntu nr 169 o pow. 638 m kw zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 26,70 m kw (budynek parterowy z nieużytkowanym poddaszem, niepodpiwniczony, pierwotnie wzniesiony jako gospodarczy i zaadaptowany na cele mieszkalne; bardzo niski standard wykończenia; budynek przylega do budynku znajdującego się na sąsiedniej działce); na działce znajduje się ponadto rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 72 m kw (zły stan techniczno-użytkowy) oraz obiekt w konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 14,74 m kw o charakterze gospodarczym; uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja sanitarna i szambo na działce oraz telefon i gaz w drodze; niezagospodarowana część działki pokryta roślinnością ruderalną; teren nieruchomości ogrodzony ze wszystkich stron; dojazd do nieruchomości drogami utwardzonymi asfaltem, oświetlonymi z chodnikiem po jednej stronie jezdni; przedmiotowa działka znajduje się na rozwidleniu ulic Kościelnej i Bukowskiej; otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, zabudowaniami produkcyjno-usługowymi oraz tereny użytkowane na cele upraw polowych; w dalszej odległości znajdują się podstawowe punkty handlowo-usługowe, kościół i poczta, położonej pod adresem: 62-070 Dopiewo, ul. Kościelna 33A, Konarzewo, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00082710/2 o powierzchni 638,00 m2,
Suma oszacowania wynosi 70 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 52 650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 020,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmia winna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 17 16001462 1828 5853 4000 0003.
Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 25-03-2021 roku do godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego, ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu, ewentualnie w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sali nr 27A od godz. 12:00 do godziny 12:15.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z tut. komornikiem (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 5292/16/1).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Michał Rojewski

P1130946 P1130851 — kopia — kopia P1130852 — kopia — kopia P1130855 — kopia P1130860 — kopia P1130861 — kopia P1130864 P1130868 — kopia P1130884 P1130894 P1130895 P1130898 P1130899 P1130904 P1130905 P1130906 P1130919

Cena wywołania: 52650 zł
Data licytacji: 2021-03-25