I Licytacja nieruchomości: udział 1/2 działki o powierzchni 4676 m2, Poznań ul. Kościelna 56

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 10136 kpc w zw. z art. 867 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 r. o godz. 12:15 w kancelarii mieszczącej się przy
ul. Limanowskiego 29/3, 60-744 Poznań, odbędzie się:

pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości stanowiącej:

niezabudowane działki nr: 151/2 (pow. 1062 m2), 152/5 (pow. 2338 m2), 152/6 (pow. 1276 m2)
o łącznej powierzchni 4 676 m2, położone przy ul. Kościelnej 56 w Poznaniu. Działki tworzą razem funkcjonalną całość, ogrodzoną częściowo płotem z elementów prefabrykowanych, częściowo
z elementów stalowych oraz z siatki ogrodzeniowej na stalowych słupkach. Ich teren częściowo pokryty jest roślinnością ruderalną i porośnięty drzewami, częściowo zaś utwardzony płytami betonowymi, jako obszar przygotowany pod parking dla samochodów osobowych, ogrodzony płotem z elementów prefabrykowanych. Uzbrojenie terenu stanowi: sieć elektryczna (w zasięgu), sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa(w zasięgu) oraz sieć gazowa (w zasięgu).

 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą o numerze PO1P/00011299/6.

Suma oszacowania wynosi 1 539 350,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, 0/100), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 154 512,50 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście złotych, 50/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 153 935,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych, 0/00), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Rojewskiego (ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu) w godzinach od 08:00 – 15:00, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na rachunek bankowy należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 17 16001462 1828 5853 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed
tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności,
w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Nabywca jest obowiązany zapłacić jedna piąta ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 8672 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć:  dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem
z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Rojewskiego (adres: ul. Limanowskiego 29/3 w Poznaniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

P1140389

Data licytacji: 2021-02-23