I licytacja nieruchomości: Udział 1/4 w prawie własności nieruchomości Poznań ul. Myśliborska 65A LICYTACJA ODWOŁANA !!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski, Kancelaria Komornicza nr XVI w Poznaniu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 roku o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań w sali nr 1.06, odbędzie się

I licytacja nieruchomości udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Poznaniu przy ul. Myśliborskiej 65 A, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00028450/5, stanowiącej: działkę nr 202/1, o powierzchni 490 m2, o płaskim ukształtowaniu terenu i  kształcie regularnym w postaci wydłużonego prostokąta. Nieruchomość została w całości ogrodzona, w części frontowej płotem wykonanym z drewnianych sztachet na słupkach i podmurówce wykonanej z cegły klinkierowej, w pozostałej części płotem wykonanym z elementów drewnianych na słupkach stalowych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych. Dostęp na teren nieruchomości odbywa się poprzez furtkę oraz bramę dwuskrzydłową (z napędem), które zostały wykonane w analogicznej technologii co ogrodzenie. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. 138,10 m2. Część niezabudowana nieruchomości jest zadbana, porośnięta pojedynczymi krzewami i drzewami ozdobnymi. Dojście do budynku zostało utwardzone kostką brukową, natomiast podjazd dla samochodów został utwardzony ozdobnym kamieniem oraz kostką brukową. W tylnej części nieruchomości znajduje się nietrwale związany z gruntem drewniany budynek gospodarczy. Działka uzbrojona została w sieć energetyczną, wodną, gazową, telefoniczną oraz kanalizacyjną.
Suma oszacowania wynosi 151 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 113 737,50 zł. Wartość rynkowa całej nieruchomości gruntowej zabudowanej oszacowana została na kwotę 606 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 165,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię winna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 17 16001462 1828 5853 4000 0003.
Zgodnie z art. 976 kodeksu postępowania cywilnego w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Zgodnie z art. 977 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu, bądź udzielone przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z tut. komornikiem (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2565/18/1).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Michał Rojewski

P1250201 P1250234 P1250200 P1250209 P1250198 P1250155 P1250141 P1250143

Cena wywołania: 113737,5 zł
Data licytacji: 2020-03-26